Ambulantní forma:

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Detašované pracoviště Josefov - Duškova 79 , Jaroměř – 3 551 02.

St     14:00 - 16:00    

 

Poslání:

Odborné sociální poradenství pomáhá osobám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí se zřetelem na rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti v jejich přirozeném prostředí. Služba je poskytována bezplatně.

 

Cíle služby:

Cílem služby je poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami.

 

Cílová skupina:

·         Osoby ve věku 16 – 64 let

·         Osoby v krizi

·         Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

·         Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

·         Rodiny s dítětem/dětmi

·         Etnické menšiny

 

Poskytované služby:

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními

 

2) sociálně terapeutické činnosti

 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, v oblasti vzdělávání

 

3) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 

Principy poskytování služby:

 • rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 • diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 • individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 • dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)

  

Poskytování služby se řídí:

 • Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vnitřními metodikami organizace

 

Podávání a vyřizování stížností

Poskytovatel má vypracovaná pravidla pro podávání a vyřizování stížností. Postup pro podávání stížností je vyvěšen v zařízení a zájemce o službu je s nimi seznámen v průběhu jednání.

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha