Nabízíme přípravu a realizaci programů primární prevence pro Vaše žáky a studenty. 

Programy jsou určeny pro třídní skupiny, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování nebo je výskyt rizikového chování v počátku. Cílovou skupinou jsou žáci na 1. stupni (od 3. ročníku) a 2. stupni základních škol, studenti gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť.

Program je realizován přímo ve škole nebo v prostorách našeho střediska (Havlíčkova 14, Jaroměř).  Blok primární prevence trvá 2 vyučovací hodiny (dle individuálně přizpůsobit). Program je veden interaktivní formou, kromě teoretického výkladu, se zaměřuje na aktivní zapojení žáků či studentů (diskuze, skupinová zadání). 

Základní témata, která lze realizovat:

  • šikana a další formy násilí
  • kyberšikana, virtuální svět a jeho rizika
  • návykové látky (legální, nelegální) - popis, účinky, rizika, léčba, návaznost dalšího nežádoucího chování při užívání 
  • rasismus, xenofobie
  • partnerské vztahy, sexualita, rizikové sexuální chování
  • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita)
  • zdravý životní styl (včetně vztahu k místu, kde žijeme, k přírodě)
  • právní minimum přizpůsobené věku žáků / studentů

Školy si mohou vybrat z výše uvedených témat či se individuálně domluvit na tématu, které je pro třídu či školu aktuální. V případě zájmu či dotazů kontakt: Bc. Marta Silná, nzdm@milicak.cz, 732 750 225.