poslání, cíle, principy

Poslání

Odborné sociální poradenství pomáhá osobám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí se zřetelem na rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti v jejich přirozeném prostředí. Služba je poskytována bezplatně.

Cíle služby

Cílem služby je poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami.

Cílová skupina

 • Osoby ve věku 16 – 64 let
 • Osoby v krizi
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Etnické menšiny

Poskytované služby

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními

2) sociálně terapeutické činnosti

 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, v oblasti vzdělávání

3) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Kapacita ambulantní formy poskytování

- počet intervencí (30 min. jednání) -4

Principy poskytování služby

 • rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry, náboženství či sexuální orientace)
 • diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 • individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 • dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)

Poskytování služby se řídí

 • Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vnitřními metodikami organizace

Podávání a vyřizování stížností

Poskytovatel má vypracovaná pravidla pro podávání a vyřizování stížností. Postup pro podávání stížností je vyvěšen v zařízení a zájemce o službu je s nimi seznámen v průběhu jednání.