poslání, cíle, principy

Sociálně aktivizační služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem či dětmi do 18 let, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke zdravému vývoji dětí těchto rodin. Služba je poskytována bezplatně.  

Komu je služba určena

 • rodinám s dítětem či dětmi, které bydlí v Jaroměři, Josefově případně v obcích spadajících do správního obvodu města Jaroměř
 • rodinám, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodů nepříznivé sociální situace
 • rodinám, jejichž děti mají problémy s docházkou či prospěchem ve škole

S čím vám můžeme pomoci

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při plánování rodinného rozpočtu
 • nácvik dovedností potřebných pro jednání na úřadech, školách apod.
 • podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě
 • podpora sociálních dovedností a schopností dětí (klub pro děti, klub pro mládež)
 • podpora společného trávení volného času rodičů s dětmi (volnočasové aktivity)

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními

3) sociálně terapeutické činnosti

 • předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy
 • individuální rozhovor
 • pomoc v krizi

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech
 • poradenství v oblasti bydlení
 • poradenství v oblasti zaměstnanosti

Zásady poskytování služeb

 • rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 • diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 • individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 • dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)
 • zaměření na rodinu (nesoustředíme se pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové rodiny vzájemně ovlivňují)

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Ambulantní forma

 • Středisko Milíčův dům (Havlíčkova 14, Jaroměř, 551 01)
 • Detašované pracoviště Josefov (Duškova 79, Jaroměř 3, 551 02)

Terénní forma

 • probíhá v přirozeném prostředí rodin v Jaroměři a městské části Josefov