poslání, cíle, principy

Sociálně aktivizační služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem či dětmi, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Nepříznivou  sociální situací rodiny chápeme jako: 

 • ohrožení sociálním vyloučením (mezi možné důvody patří narušená schopnost rodiny či jejich členů uspokojovat základní potřeby, žít ve svém běžném prostředí způsobem, který je ve společnosti považován za obvyklý)
 • ztráta zaměstnání, nízký příjem rodiny, zadlužení, exekuce
 • neadekvátní nebo nejisté bydlení, bydlení ve vyloučené lokalitě, ztráta bydlení,
 • hrozba sociálního vyloučení v důsledku příslušnosti k národnostní menšině
 • rizikový způsob života - zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, trestná činnost apod.
 • narušené vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem)
 • nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí, vedení zahálčivého života či záškoláctví dětí

Cíle

Hlavním cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke zdravému vývoji dětí těchto rodin. Nabídnut jim praktickou pomoc, motivovat a aktivizovat je ke změně, která vede ke stabilizaci rodiny.

Dílčí cíle služby:

 • Stabilizovat sociální situaci rodiny a zajistit samostatné fungování v běžném životě a podporovat sociální začlenění jednotlivých členů rodiny
 • posílit a upevnit kompetence rodičů, opatrovníků nebo prarodičů v oblasti péče a výchovy děti
 • podpořit a upevnit vzájemné  vztahy v rodině
 • posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření a péče o domácnost
 • poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv, oprávněných zájmů jednotlivých členů a pomáhat při vyřizování běžných záležitostí rodiny
 • posílit funkce rodiny (Sociálně-ekonomická, Ochranná, Emocionální)
 • pomoci při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • vedení rodičů k prevenci nežádoucího chování a jednání u dítěte, motivace rodičů, aby vedly dítě k činnostem podporující samostatné fungování ve společnosti, dodržování pravidel
 • zprostředkování další odborné pomoci

Cíle uživatelů služby se stanovují na dobu 1 roku, jsou tvořeny dle pravidla SMART (specifické, měřitelné, dosažitelné, reálné, časově vymezené). Naplňování těchto cílů je vyhodnocováno 2x do roka (leden, červenec).

Poskytované služby

 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů, a jsou poskytovány zdarma:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 3. sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi ve věku do 18 let, které bydlí v Jaroměři, Josefově, případně v obcích spadajících do správního obvodu města Jaroměř 
 • rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodů nepříznivé sociální situace
 • rodiny, jejichž děti mají problémy s docházkou a prospěchem ve škole

S čím vám můžeme pomoci

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při plánování rodinného rozpočtu
 • nácvik dovedností potřebných pro jednání na úřadech, školách apod.
 • podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě
 • podpora sociálních dovedností a schopností dětí (klub pro děti, klub pro mládež)
 • podpora společného trávení volného času rodičů s dětmi (volnočasové aktivity)

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními

3) sociálně terapeutické činnosti

 • předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy
 • individuální rozhovor
 • pomoc v krizi

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech
 • poradenství v oblasti bydlení
 • poradenství v oblasti zaměstnanosti

Principy poskytování služeb

 • rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 • diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 • individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 • dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)
 • zaměření na rodinu (nesoustředíme se pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové rodiny vzájemně ovlivňují)

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Ambulantní forma

 • Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům (Havlíčkova 14, Jaroměř, 551 01)
 • Detašované pracoviště Josefov (Duškova 79, Jaroměř 3, 551 02)

Kapacita ambulantní formy poskytování:

 • počet klientů: 4 ( maximální okamžitá kapacita,klientem se rozumí  celá rodina)

Terénní forma

 • probíhá v přirozeném prostředí rodin v Jaroměři a městské části Josefov

Kapacita terénní formy poskytování:

 • počet klientů: 6 (maximální okamžitá kapacita,klientem se rozumí celá rodina)