poslání, cíle, principy

Posláním sociální služby SAS Alternativa je podporovat rodiny s dětmi v situacích, které
mohou ohrozit či ohrožují stabilní rodinné zázemí a zdravý vývoj dětí. Společně se zapojením
všech členů rodiny hledáme cesty, které vedou rodinu k samostatnosti a nezávislosti na
sociálních službách.

Cíle

Hlavním cílem služby je rodina, kde jsou členové rodiny schopni samostatně zvládat
každodenní život a děti vyrůstají ve zdravém prostředí pro jejich rozvoj. Optimálním cílovým
stavem je zlepšení životní situace rodiny tak, aby nebyla závislá na pomoci sociálních služeb.


Cíle služby:
• rodiče (pečující) znají své povinnosti v oblasti správné péče, vývoje a výchovy dětí a
v běžném životě se těmito znalostmi řídí,
• rodina jedná tak, aby zabezpečila stabilní finanční situaci rodiny,
• rodina jedná tak, aby zabezpečila stabilní a plnohodnotné zázemí pro rodinu,
• rodina předchází, případně aktivně řeší, rizikové způsoby chování u dětí či dospělých
členů domácnosti.

Poskytované služby (s čím vám můžeme pomoci)

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů, a jsou poskytovány zdarma:

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při plánování rodinného rozpočtu
 • pomoc při hledání, udržení bydlení
 • nácvik dovedností potřebných pro jednání na úřadech, školách apod.
 • podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě
 • podpora sociálních dovedností a schopností dětí
 • podpora společného trávení volného času rodičů s dětmi (volnočasové aktivity)

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování informací o besedách, worksohopech, přednáškách, které mohou pomoci ke zlepšení situace rodiny

3) sociálně terapeutické činnosti

 • předcházení umístění dětí do ústavní péče a pomoc při jejich návratu
 • individuální rozhovor
 • pomoc v krizi
 • prevence rizikového způsobu života
 • poradenství
 • skupinové aktivity

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech
 • doprovod
 • pomoc při vyřizování dokladů, oprávněných sociálních dávek
 • pomoc při řešení exekuce, insolvence
 • poskytování informací o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními

Komu je služba určena

 • rodiny s dětmi do 18 let,
 • rodiny čekající narození dítěte,
 • rodiny, které usilují o návrat dítěte z ústavní péče,
 • rodinní příslušníci, kteří udržují aktivní vztah s dětmi umístěnými v náhradní
  péči,
  které bydlí v Jaroměři nebo obcích, které spadají do správního obvodu města Jaroměř a
  jsou v nepříznivé sociální situaci (např. péče o děti, vztahy v rodině, problémy s výchovou
  a vzděláváním dítěte, nepříznivá finanční situace v rodině, akutní krize – vážná nemoc,
  úmrtí v rodině, nepříznivé bytové podmínky a další situace, kdy potřebuje rodina podporu
  a pomoc druhých).

Principy poskytování služeb

Základní principy vycházejí z hodnot Diakonie ČCE-společenství, milosrdenství, naděje, fortelnost.

 • rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 • diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 • individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 • dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)
 • zaměření na rodinu (nesoustředíme se pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové rodiny vzájemně ovlivňují)

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Ambulantní forma

 • Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům (Havlíčkova 14, Jaroměř 1, 551 01)
 • Detašované pracoviště Josefov (Duškova 79, Jaroměř 3, 551 02)

Kapacita ambulantní formy poskytování:

 • počet klientů: 4 (maximální okamžitá kapacita, klientem se rozumí  celá rodina)

Terénní forma

 • probíhá v přirozeném prostředí rodin v Jaroměři a městské části Josefov

Kapacita terénní formy poskytování:

 • počet klientů: 6 (maximální okamžitá kapacita, klientem se rozumí celá rodina)