PROJEKT SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI IV.

12. dubna 2019

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům Jaroměř

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SAS Alternativa

 

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.

Hlavní cíle služby směřovaly k rozvoji rodičovských kompetencí a poskytování podnětného výchovného prostředí pro děti. Tyto cíle byly naplňovány prostřednictvím aktivizačních a výchovně vzdělávacích činností, sociálně terapeutických činností, pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Došlo k posilování spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, k prohlubování spolupráce s místními školami a dalšími návaznými sociálními či jinými službami, které mohou být nápomocné při řešení klientovy situace. Služba byla poskytována terénní a ambulantní formou.

V období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2019 bylo poskytnuto 9721 služeb pro 362 klientů.