Tisková zpráva IP - 2018

11. prosince 2018

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SAS Alternativa

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.

Hlavní cíle služby směřují k rozvoji rodičovských kompetencí a poskytování podnětného výchovného prostředí pro děti. Tyto cíle jsou naplňovány prostřednictvím aktivizačních a výchovně vzdělávacích činností, ale také posilováním spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, dalšími návaznými sociálními či jinými službami, které mohou být nápomocné při řešení klientovy situace. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou.

V období od 01. 01. 2018 do 30. 09. 2018 těchto služeb využilo celkem 155 klientů.

V rámci ambulantní formy služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi dochází klienti do střediska Milíčův dům. Mezi nejčastější důvody, které k nám tyto rodiny přivedou, patří poradenství v oblasti problémové docházky dětí do školy nebo školního prospěchu. Dále základní sociální poradenství týkající se především zlepšení finanční či bytové situace rodiny, která vede ke klidnějšímu životu celé rodiny. Součástí ambulance je také klub pro děti, do kterého dochází děti ve věku od 1 roku do 18 let a aktivit se mohou účastnit i rodiče, což spatřujeme za velmi přínosné. Klub nabízí nejen aktivity přichystané pracovnicemi, ale na dění v klubu se mohou podílet i děti samotné. Nápady jsou vítány, podporujeme aktivitu a kreativitu dětí.

V rámci terénní formy se za uplynulé období s klienty nejčastěji spolupracovalo na celkovém zlepšení sociální situace rodiny. Do této kategorie spadá především řešení bytové a finanční situace. Terénní pracovnice velmi často pracují v rodinách na rozvoji schopností a dovedností dětí za přítomnosti rodičů (příprava do školy, zlepšení školního prospěchu, náplň volného času dětí). Terénní sociální práce je určena především rodinám, které z jakéhokoliv důvodu nemohou využívat nabídku ambulantních služeb SAS Alternativa či jiných.