oplz   logo-kralovehradecky-kraj

 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI III

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.

Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které budou sociální služby v rámci projektu určeny, reflektuje potřeby KHK, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v KHK 2011 - 2016.

Předmětem projektu je závazek poskytovatele spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zaměřené na komunitní práce poskytované terénní a ambulantní formou v Jaroměři - centru pro region Jaroměřsko s požadovanou minimální kapacitou 15 rodin pro ambulantní formu a minimální kapacitou 10 rodin pro terénní formu. Závazek poskytovatele provozovat službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny zaměřené na posilování rodičovských kompetencí, rozvoje výchovné, socializační a ekonomické funkce rodiny.

Hlavní cíl služby směřují k rozvoji rodičovských kompetencí a poskytování podnětného výchovného prostředí pro děti prostřednictvím výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností poskytovaných dětem, posilování spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, spolupráce s dalšími návaznými sociálními službami a podpora spolupráce s běžnými službami s cílem spolupráce při řešení situace uživatelů.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00087
Částka: 1 829 085,- Kč
Doba realizace projektu: 01. 01. 2015 - 30. 09. 2015

 

Objednatel:
Název: Královéhradecký kraj
IČ: 70 88 95 46
Ulice: Pivovarské náměstí 1245/2
Město: Hradec Králové
 
Poskytovatel:
Název: Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
IČ: 465 03 561
Ulice: Havlíčkova 14
Město: Jaroměř
 
Kontaktní osoba
Kontakt: Bc. Josef Macháček, reditel@milicak.cz, tel.: 491 815 169
www: http://www.milicak.cz